ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ E-SHOP owletcare.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής καλούμενοι “ΓΟΠ”) ισχύουν για την αγορά προϊόντων στον ιστότοπο του προμηθευτή www.owletcare.gr (εφεξής επίσης “e-shop του προμηθευτή” ή “ηλεκτρονικό κατάστημα προμηθευτή”), βάσει συμβάσεων αγοράς που συνάπτονται μεταξύ του προμηθευτή και του αγοραστή, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του προμηθευτή.
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ του αγοραστή και του προμηθευτή στον τομέα της αγοράς και πώλησης προϊόντων.

Με την πρόταση για σύναψη σύμβασης αγοράς (εφεξής καλούμενη και «παραγγελία»), ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι του έχουν γνωστοποιηθεί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και ότι συμφωνεί με αυτούς. Ο πελάτης ενημερώνεται επαρκώς για αυτούς τους ΓΟΠ πριν υποβάλει την παραγγελία του και έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με τους ΓΟΠ.

1. Στοιχεία προμηθευτή
2. Πελάτης
3. Παραγγελία προϊόντων
4. Σύναψη σύμβασης αγοράς και όροι παράδοσης
5. Τρόπος πληρωμής των εμπορευμάτων και επιφύλαξη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας
6. Δικαιώματα λόγω ελαττωματικής απόδοσης
7. Εγγύηση
8. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση για τον Καταναλωτή
9. Προστασία προσωπικών δεδομένων
10. Εισφορά ανακύκλωσης
11. Τελικές Διατάξεις

1. Supplier data: Στοιχεία προμηθευτή

Προμηθευτής:
Certus Mercatus, s.r.o., με έδρα την Πράγα , K Žižkovu 282/9, τ.κ. 190 00.
[Ο προμηθευτής είναι υπόχρεος απόδοσης ΦΠΑ.
ID: 27305571 – VAT number : CZ27305571]
(εφεξής καλούμενος «προμηθευτής»)

Έδρα του προμηθευτή:
Certus Mercatus s.r.o.
K Žižkov 282/9
Πράγα 9, 190 00

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 245 001 740
Email: recepce@certus-mercatus.com
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (service):
Certus Mercatus s.r.o. K Žižkov 282/9
190 00 Prague 9

2. Πελάτης:

Ο αγοραστής (εφεξής καλούμενος επίσης ως «πελάτης») μπορεί να είναι καταναλωτής (εφεξής ως «Καταναλωτής») ή επιχειρηματίας (εφεξής καλούμενος ως «Επιχειρηματίας»).
«Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί, εκτός του πεδίου της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής του δραστηριότητας ή εκτός του πεδίου της ανεξάρτητης άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ν. 2251/1994, και συνάπτει σύμβαση με προμηθευτή ή συναλλάσσεται μαζί του με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Οι νομικές σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και Καταναλωτή που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους παρόντες ΓΟΠ διέπονται από τις σχετικές διατάξεις ελληνικού δικαίου για την προστασία των καταναλωτών.
«Επιχειρηματίας» είναι κάθε πρόσωπο που ασκεί ανεξάρτητα μια κερδοφόρα δραστηριότητα για δικό του λογαριασμό και ευθύνη, με συναλλακτικό ή παρόμοιο τρόπο, με σκοπό να το πράξει με συνέπεια για να επιτύχει κέρδος. Επιχειρηματίας θεωρείται επίσης κάθε πρόσωπο που συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με τη δική του επιχείρηση, παραγωγή ή παρόμοια δραστηριότητα ή κατά την ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματός του ή το πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό ή για λογαριασμό ενός επιχειρηματία.
Σύμφωνα με αυτούς τους ΓΟΠ, ένας πελάτης που δεν είναι Καταναλωτής θεωρείται επιχειρηματίας και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη σύμβαση αγοράς διέπονται από τις διατάξεις αυτών των ΓΟΠ που ισχύουν για τους επιχειρηματίες.

3. Παραγγελία προϊόντων:

α) Παραγγελία
Η τοποθέτηση των προσφερόμενων προϊόντων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος του προμηθευτή δεν αποτελεί τελική ή δημόσια προσφορά. Η λίστα των προϊόντων στον ιστότοπο www.owletcare.gr είναι ένας κατάλογος προϊόντων που κυκλοφορούν ευρέως. Ο προμηθευτής δεν εγγυάται την άμεση διαθεσιμότητα όλων των προϊόντων. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα επιβεβαιώνεται πάντα με βάση την παραγγελία. Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει την παραγγελία μέσω e-mail. Για να παραγγείλει, ο πελάτης επιλέγει τα προϊόντα, συμπληρώνει σωστά τη φόρμα παραγγελίας και στέλνει την παραγγελία.
Η απεσταλμένη παραγγελία είναι πρόταση για σύναψη σύμβασης αγοράς. Η παραγγελία χρησιμοποιείται επίσης για την κράτηση των προϊόντων. Στη συνέχεια, η σύμβαση αγοράς συνάπτεται όταν η επιβεβαίωση της παραγγελίας παραδοθεί από τον προμηθευτή στον πελάτη.
Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει τις τιμές των προϊόντων για μεμονωμένα είδη. Το ελάχιστο κόστος αποστολής ανέρχεται στο ποσό των 9,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά παραγγελία. Η αποστολή είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 89.00 € Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, θα υπολογιστεί η συνολική τιμή για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τελών ανακύκλωσης, και ο πελάτης θα κληθεί να συμφωνήσει σε αυτό.
Τα έξοδα που επιβαρύνουν τον πελάτη κατά τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο κ.λπ.) καταβάλλονται από τον ίδιο τον πελάτη.
β) Ακύρωση της παραγγελίας
Τόσο ο πελάτης όσο και ο προμηθευτής μπορούν να ακυρώσουν την παραγγελία του πελάτη χωρίς να αναφέρουν τον λόγο έως ότου η παραγγελία επιβεβαιωθεί από τον προμηθευτή. Εάν ο προμηθευτής ακυρώσει την παραγγελία, συνήθως θα αναφέρει τον λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση αυτής.
Η ακύρωση της παραγγελίας μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς είναι δυνατή μόνο κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας του προμηθευτή και του πελάτη, και υπό αμοιβαίως συμφωνηθέντες όρους.

4. Σύναψη της σύμβασης αγοράς και όροι παράδοσης:

α) Σύναψη σύμβασης αγοράς
Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται όταν η επιβεβαίωση της παραγγελίας παραδοθεί από τον προμηθευτή στον πελάτη. Μια δεσμευτική επιβεβαίωση μιας παραγγελίας δεν είναι μια αυτόματα παραγόμενη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας στο σύστημα του προμηθευτή, αλλά μια επιβεβαίωση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά με την ένδειξη “Αυτόματη ειδοποίηση – Αποδοχή Αρ. Παραγγελίας”, όταν ο προμηθευτής και ο πελάτης επιβεβαιώνουν το περιεχόμενο της παραγγελίας, ιδίως τον τύπο των εμπορευμάτων, τον αριθμό των τεμαχίων, την τιμή για τα αγαθά και την αποστολή και τον τρόπο και την ημερομηνία παράδοσης. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται τη στιγμή της επιβεβαίωσης αυτής.

β) Χρόνος παράδοσης
Τα παραγγελθέντα εμπορεύματα θα παραδοθούν το συντομότερο δυνατό ταχυδρομικώς ή με άλλο μεταφορέα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του προμηθευτή, συνήθως εντός 5-10 εργάσιμων ημερών από τη δεσμευτική επιβεβαίωση της ληφθείσας παραγγελίας. Τα εμπορεύματα θεωρούνται παραδομένα με παράδοση στη διεύθυνση που ορίζει ο πελάτης κατά την παραγγελία.

γ) Τρόπος μεταφοράς
Η μεταφορά στην καθορισμένη διεύθυνση παρέχεται από τον προμηθευτή, εντός της επικράτειας ολόκληρης της Ελλάδας. Ο εξωτερικός συνεργάτης μεταφοράς βάσει σύμβασης είναι η Packeta για την Ελλάδα (και η Γενική Ταχυδρομική για την τελική παράδοση).
Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος αποστολής αποτελούν μέρος της παραγγελίας, επιβεβαίωση της παραγγελίας και επίσης μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την αποδοχή της παραγγελίας.
Δεν υπάρχει χρέωση αποστολής για παραγγελίες άνω των 89.00 € .
Η αποστολή περιέχει οδηγίες χρήσης του προϊόντος.
Το φορολογικό παραστατικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίζεται στην παραγγελία.

δ) Αποδοχή εμπορευμάτων
Ο προμηθευτής συνιστά να γίνεται η επιθεώρηση των εμπορευμάτων αμέσως μετά την παραλαβή. Εάν εντοπιστεί μηχανική βλάβη στη συσκευασία του προϊόντος, ο προμηθευτής συνιστά στον πελάτη να καταγράψει τη ζημιά σε ένα αρχείο παρουσία του αποστολέα της μεταφορικής, επιβεβαιώνοντας το συμβάν από τον μεταφορέα. Μια εύλογη έκπτωση ή ένα νέο προϊόν μπορεί να παρασχεθεί στον πελάτη, μόνο με βάση το καταγεγραμμένο αρχείο. Ο πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση.
Υπογράφοντας το δελτίο παράδοσης στον μεταφορέα, ο πελάτης συμφωνεί να αναλάβει τα εμπορεύματα και επιβεβαιώνει ότι έφτασαν άθικτα. Οι προϋποθέσεις για την ανάληψη των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων ευθύνης, διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο μεταφορέα.
Μεταγενέστερα παράπονα που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της μεταφοράς δεν θα ληφθούν υπόψη από τον προμηθευτή και θα απορριφθούν.

ε) Επικοινωνία μεταξύ πελάτη και προμηθευτή
Περαιτέρω επικοινωνία μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους ή εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη. Για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιείται το κεντρικό email: owletcare.gr@certus-mercatus.com. Η απάντηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη γίνεται και μέσω email. Ο προμηθευτής μπορεί επίσης να στείλει μια απάντηση από ένα email διαφορετικό από το owletcare.gr@certus-mercatus.com .
Η επικοινωνία μπορεί να γίνει και στην τηλεφωνική γραμμή +30 216 900 3308.

5. Τρόπος πληρωμής των προϊόντων καιπαρακράτηση κυριότητας:

α) Τρόπος πληρωμής της αξίας των προϊόντων
Ο πελάτης έχει μια μοναδική επιλογή για την πληρωμή της αξίας των προϊόντων. H πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε νόμισμα του ΕΥΡΩ (€). Το ποσό θα αποπληρώνεται μόνο εφάπαξ.

β) Παρακράτηση κυριότητας
Τα αγαθά είναι ιδιοκτησία του προμηθευτή μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς από τον πελάτη.

6. Δικαιώματα λόγω ελαττωματικής παράδοσης:

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα κατά την παραλαβή. Το δικαίωμα του πελάτη από ελαττωματική παράδοση βασίζεται σε ένα ελάττωμα που έχουν τα εμπορεύματα όταν ο κίνδυνος ζημιάς μεταβιβάζεται στον πελάτη, ακόμη και αν αυτό γίνει εμφανές αργότερα. Ο πελάτης υποχρεούται να επιθεωρήσει τα εμπορεύματα το συντομότερο δυνατό αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζημιάς και να βεβαιωθεί για τις ιδιότητες και την ποσότητα τους.

α) ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης

Εάν η ελαττωματική παράδοση αποτελεί ουσιώδη παραβίαση της συναφθείσας σύμβασης αγοράς, ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
– άρση του ελαττώματος με την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελάττωμα ή με την παροχή ενός τμήματος/ εξαρτήματος που λείπει
– άρση του ελαττώματος με επισκευή του προϊόντος
– μια εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς, ή
– υπαναχώρηση από τη σύμβαση

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει τον προμηθευτή ποιό από τα παραπάνω δικαιώματα έχει επιλέξει, με την ειδοποίηση του ελαττώματος ή χωρίς περιττή καθυστέρηση εκ των
υστέρων. Δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή που έγινε χωρίς τη συγκατάθεση του προμηθευτή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης ζήτησε την επισκευή ενός ελαττώματος που αποδεικνύεται ανεπανόρθωτο. Εάν ο προμηθευτής δεν διορθώσει τα ελαττώματα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εάν ενημερώσει τον πελάτη ότι δεν θα άρει τα ελαττώματα, ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει μια εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς. Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα εγκαίρως, ο πελάτης έχει τα δικαιώματα σαν να επρόκειτο για μη ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης.

β) μη ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης

Εάν η ελαττωματική παράδοση αποτελεί μη ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης αγοράς, ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
– άρση του ελαττώματος
– εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς
Εφόσον ο πελάτης δεν ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή αγοράς ή δεν υπαναχωρεί από τη σύμβαση, ο προμηθευτής μπορεί να παρέχει ό,τι λείπει ή να άρει το νομικό ελάττωμα. Άλλα ελαττώματα μπορεί να αρθούν από τον προμηθευτή κατά την επιλογή του με την επισκευή του προϊόντος ή με την παράδοση ενός νέου προϊόντος. Εάν ο προμηθευτής δεν άρει το ελάττωμα εγκαίρως ή αρνηθεί να άρει το ελάττωμα, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει έκπτωση από την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο πελάτης δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή που έκανε χωρίς τη συγκατάθεση του προμηθευτή.

γ) δικαιώματα από ελαττωματική παράδοση που ανήκουν στον Καταναλωτή

Εάν ο πελάτης είναι Καταναλωτής, για τα δικαιώματά του από πλημμελή εκτέλεση ισχύουν τα ακόλουθα: .
Ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι του Καταναλωτή ότι το προϊόν δεν έχει ελαττώματα κατά την παραλαβή του. Ειδικότερα, ο προμηθευτής εγγυάται στον Καταναλωτή ότι το προϊόν:
– αντιστοιχεί στη συμφωνημένη περιγραφή, τύπο και ποσότητα, καθώς και στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, τη διαλειτουργικότητα και άλλα συμφωνημένα χαρακτηριστικά,
– είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο το απαιτεί ο Καταναλωτής και με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο προμηθευτής,
– παραδίδεται με συμφωνημένα εξαρτήματα και οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών συναρμολόγησης ή εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προειδοποίησε συγκεκριμένα τον Καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης ότι κάποια ιδιότητα του προϊόντος είναι διαφορετική, με τη ρητή συγκατάθεση του Καταναλωτή κατά τη σύναψη της σύμβασης, είναι υπεύθυνος έναντι του Καταναλωτή ότι εκτός από τις συμφωνηθείσες ιδιότητες
– είναι το προϊόν κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως τα προϊόντα αυτού του τύπου, επίσης όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων, νομικούς κανονισμούς, τεχνικά πρότυπα ή κώδικες συμπεριφοράς του συγκεκριμένου κλάδου, εάν δεν υπάρχουν τεχνικά πρότυπα,
– το προϊόν από την άποψη της ποσότητας, της ποιότητας και άλλων ιδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής, της λειτουργικότητας, της συμβατότητας και της ασφάλειας, αντιστοιχεί στις συνήθεις ιδιότητες προϊόντων του ίδιου είδους που εύλογα μπορεί να αναμένει ο Καταναλωτής, επίσης όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις του προμηθευτή ή άλλο πρόσωπο στην ίδια συμβατική αλυσίδα, ιδίως διαφήμιση ή επισήμανση.
Ο πωλητής δεν δεσμεύεται από μια τέτοια δημόσια δήλωση, εάν αποδείξει ότι δεν το γνώριζε ή ότι τροποποιήθηκε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης κατά τρόπο τουλάχιστον παρόμοιο με αυτόν που έγινε ή ότι δεν θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την απόφαση αγοράς.
– το προϊόν παραδίδεται με εξαρτήματα , συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης και άλλων οδηγιών χρήσης που μπορεί ευλόγως να αναμένει ο αγοραστής,
– το προϊόν αντιστοιχεί στην ποιότητα ή το σχέδιο του δείγματος ή του προτύπου που παρείχε ο πωλητής στον αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Ο Καταναλωτής μπορεί να παραπονεθεί για ένα ελάττωμα που εμφανίζεται στο προϊόν εντός δύο ετών (2) από την παραλαβή του. Εάν ένα ελάττωμα γίνει εμφανές εντός ενός (1) έτους από την παραλαβή, θεωρείται ότι το είδος ήταν ήδη ελαττωματικό κατά την παραλαβή, εκτός εάν η φύση του προϊόντος ή το ελάττωμα το αποκλείει.
Εάν το προϊόν έχει ελάττωμα, ο Καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την επισκευή του. Σύμφωνα με την επιλογή του, μπορεί να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελάττωμα ή την επισκευή του προϊόντος, εκτός εάν η επιλεγμένη μέθοδος άρσης του ελαττώματος είναι αδύνατη ή δυσανάλογα ακριβή σε σύγκριση με την άλλη. Αυτό αξιολογείται ιδίως όσον αφορά τη σημασία του ελαττώματος, την αξία που θα είχε το προϊόν χωρίς το ελάττωμα και εάν το ελάττωμα μπορεί να εξαλειφθεί με εναλλακτικό τρόπο χωρίς σημαντικές δυσκολίες για τον Καταναλωτή. Ο προμηθευτής μπορεί να αρνηθεί να επισκευάσει το ελάττωμα εάν είναι αδύνατο ή δυσανάλογα ακριβό, ιδίως όσον αφορά τη σημασία του ελαττώματος και την αξία που θα είχε το προϊόν χωρίς το ελάττωμα. Το δικαίωμα από πλημμελή εκτέλεση δεν ανήκει στον Καταναλωτή εάν ο ίδιος ο Καταναλωτής προκάλεσε το ελάττωμα. Το ελάττωμα του προϊόντος δεν οφείλεται στη φθορά που προκαλείται από τη συνήθη χρήση του.

δ) Εξοπλισμός λογισμικού της συσκευής

Η εταιρεία κατέχει το λογισμικό της συσκευής με την επωνυμία Owlet® και την εφαρμογή Owlet για κινητά τηλέφωνα.
Owlet Baby Care Inc.
Λεωφόρος Άστον 3300, Suite 300,
Λέχι, Γιούτα 84043, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Η Owlet Baby Care Inc. διατηρεί όλα τα δικαιώματα τροποποίησης του του εξοπλισμού του λογισμικού των προϊόντων της και τροποποίησης της εφαρμογής Owlet για κινητά. Η εφαρμογή Owlet είναι συμβατή με κινητά τηλέφωνα Android και iOS. Λόγω των απαιτήσεων για νέες τεχνικές λύσεις και ασφάλεια, οι απαιτήσεις για εκδόσεις μεμονωμένων λειτουργικών συστημάτων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η εφαρμογή Owlet ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σε συσκευές με παλαιότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android και iOS. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα υποστηριζόμενη έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android και iOS από την υποστήριξη πελατών μας.

7. Εγγύηση:

Ως εγγύηση για την ποιότητα, ο προμηθευτής δεσμεύεται να ικανοποιήσει τον πελάτη πέρα από τα νόμιμα δικαιώματά του από ελαττωματική παράδοση, ιδίως επιστρέφοντας την αξία αγοράς, αντικαθιστώντας το προϊόν ή επισκευάζοντάς το ή παρέχοντας μια υπηρεσία στο πλαίσιο αυτό, εάν το είδος δεν έχει τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη δήλωση εγγύησης.
α) περίοδος εγγύησης
Η περίοδος εγγύησης αρχίζει όταν ο πελάτης παραλάβει τα προϊόντα.
Η περίοδος εγγύησης είναι 2 χρόνια για το προϊόν αρχόμενη από την ημερομηνία πώλησης. Εάν αναγράφεται χρονικό όριο για τη χρήση του πωλούμενο προϊόντος, στη συσκευασία του ή στις οδηγίες που επισυνάπτονται σε αυτό, σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς, η περίοδος εγγύησης λήγει όταν λήξει αυτή η περίοδος. Μια μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελάττωμα και δεν μπορεί να αξιωθεί ως τέτοιο.
Σε περίπτωση που τα αγαθά ανταλλάσσονται με νέα προϊόντα ή επισκευάζονται, ή αντικαθίστανται ανταλλακτικά, τα ανταλλακτικά δεν έχουν νέα περίοδο εγγύησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται για το διάστημα κατά το οποίο δεν μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν λόγω του ελαττώματος, δηλαδή ιδίως κατά τη διάρκεια επισκευής των προϊόντων. Η εγγύηση δεν καλύπτει την κανονική φθορά των προϊόντων (ή των εξαρτημάτων τους) που σχετίζονται άμεσα με τα καταναλωτικά αγαθά. Η εγγύηση μπορεί να διεκδικηθεί μόνο σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος. Ο πελάτης επίσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από εξωτερικό συμβάν, αφού ο κίνδυνος ζημιάς του προϊόντος μεταβιβάζεται στον πελάτη.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους εγγύησης, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού εγχειριδίου χρήσης και στη συνέχεια να ακολουθήσετε αυστηρά αυτές τις πληροφορίες, π.χ. να αλλάξετε αναλώσιμα, να ακολουθήσετε τους κανόνες συντήρησης, τον καθαρισμό των προϊόντων και την ορθή χρήση το προϊόν, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. Η μη τήρηση της τακτικής αντικατάστασης των αναλωσίμων, η μη τακτική συντήρηση και καθαρισμός ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αντίθετη με τις οδηγίες λειτουργίας, μπορεί μετέπειτα να οδηγήσει στη μη αναγνώριση της επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης.
β) παράπονα
Τα δικαιώματα από ελαττωματική παράδοση και τα δικαιώματα εγγύησης μπορούν να ασκηθούν με τον προμηθευτή, δηλαδή με αξίωση των αγαθών.
γ) διαδικασία παραπόνων
Εάν ο πελάτης θέλει να παραπονεθεί για προϊόντα που αγοράστηκαν στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.owletcare.gr, μπορεί να επικοινωνήσει αυτοπροσώπως με τα κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα στη διεύθυνση Γαυρίου 4, 2ος όροφος, 16672, Βάρη, Αθήνα ή μέσω email στο owletcare.gr@certus-mercatus.com.

Επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email, μπορείτε να ασκήσετε τις αξιώσεις. Η υπηρεσία ‘’Παραλαβή από τον χώρο σας’’- παρέχεται από την Γενική Ταχυδρομική. Απευθύνετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παραλαβή της παραγγελίας στη γραμμή πληροφοριών μας στο +30 216 900 3308 (Δευτ. – Παρ 9.30 π.μ. – 5.30 μ.μ.) ή στείλτε email στο owletcare.gr@certus-mercatus.com. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας ‘’Παραλαβή από τον χώρο σας’’, το ελάχιστο κόστος ανέρχεται στο ποσό των 8 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η Γενική Ταχυδρομική θα επικοινωνήσει μαζί σας για την παραλαβή του πακέτου από εσάς. Εάν η Γενική Ταχυδρομική δεν παραλάβει το πακέτο από εσάς, επικοινωνήστε με τη γραμμή πληροφοριών μας.
Ο προμηθευτής συνιστά να αποστέλλονται τα απαιτούμενα προϊόντα στην αρχική συσκευασία ή σε άλλη κατάλληλη συσκευασία μεταφοράς, επειδή ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν μηχανικές βλάβες στα εμπορεύματα, πριν από την παραλαβή τους.
δ) διευθέτηση παραπόνων
Το κέντρο εξυπηρέτησης θα αξιολογήσει την εγκυρότητα των παραπόνων και, μετά την αξιολόγηση, θα ενημερώσει τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή email για τον τρόπο χειρισμού του
παραπόνου. Στη συνέχεια, ο πελάτης θα κληθεί να παραλάβει τα προϊόντα που ζητήθηκαν ή το κέντρο εξυπηρέτησης θα τα επιστρέψει με υπηρεσία αποστολής.
Το παράπονο θα διεκπεραιωθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας, εκτός εάν ο προμηθευτής και ο πελάτης συμφωνήσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει την απαραίτητη συνεργασία για τον χειρισμό του παραπόνου.
Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από πλημμελή εκτέλεση και από την εγγύηση ποιότητας που δεν ρυθμίζεται από τους παρόντες ΓΟΠ διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, ιδίως για την προστασία των καταναλωτών.

8. Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρηση από τη σύμβαση για τον Καταναλωτή :

8.1. Το δικαίωμα της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα για αγορές προϊόντων μέσω του e-shop και τα οποία ενεργούν υπό την ιδιότητά του Καταναλωτή, σύμφωνα με το ν. 2251/1994. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο ενεργεί ως Καταναλωτής (και μόνον), δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

8.2. Ειδικότερα, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να υπαναχωρήσετε, εντός εντός 14 ημερών, από την ημέρα που αποκτήσατε την φυσική κατοχή των προϊόντων ή αποκτήσατε την φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος (σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά προϊόντα που αποτελούν μέρος της ίδιας παραγγελίας, τα οποία παραδίδονται χωριστά).

8.3. Για να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση, παρακαλούμε εντός της ως άνω προθεσμίας των 14 ημερών να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας email στην διεύθυνση owletcare.gr@certus-mercatus.com, αναφέροντας τα στοιχεία που σχετίζονται με την παραγγελία και ενημερώνοντας για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε. Κατόπιν, θα υπάρξει συνεννόηση για να μεταβεί μεταφορέας του πωλητή ή συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ για την παραλαβή του προϊόντος που επιστρέφεται. Δεν θα γίνεται παραλαβή από τη συνεργαζόμενη εταιρεία κούριερ εάν, κατόπιν ελέγχου από τη συνεργαζόμενη εταιρεία, αποδεικνύεται ότι δεν πρόκειται για επιστροφή αγορασθέντος/-ων Προϊόντος/-ων από τον Ιστότοπο.

Το προϊόν θα παραληφθεί προς έλεγχο και ο πωλητής θα προβεί σε επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχούν στο τίμημα που έχει καταβληθεί για το προϊόν που έχει επιστραφεί.

8.4.Γενικές υποχρεώσεις Καταναλωτή:

α) Ο Καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων, εφόσον επιλέξει δικό του μέσο επιστροφής των προϊόντων και όχι το μέσο/τρόπο που θα του υποδείξουμε με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω. Η δαπάνη εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε εταιρείας ταχυμεταφορών που θα επιλέξει ο καταναλωτής.

β) Ο Καταναλωτής φέρει από τον νόμο την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση,
τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους δοκιμάζοντας τα. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων που ο καταναλωτής αγόρασε οφείλει να τα χειρίζεται και να τα εξετάζει με τρόπο που θα του επιτρεπόταν και σε κάποιο φυσικό κατάστημα για τη δέουσα δοκιμή των προϊόντων, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

8.5. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα εξής, όσον αφορά το προϊόν που έχετε αποστείλει προς παραλαβή από τον πωλητή:

α) να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε,

β) εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το προϊόν,
γ)να είναι πλήρες (με όλα τα εξαρτήματά του),

δ) να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν καθώς και το έντυπο υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα παραστατικά του δεν δύναται να ταυτοποιηθεί το προϊόν με συγκεκριμένη παραγγελία.

8.6. Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση (και εφόσον πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις), θα σας επιστραφούν τα χρήματα που πληρώσατε ως αντίτιμο για το συγκεκριμένο προϊόν που επιστρέφετε (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εφόσον επιβαρυνθήκατε με αυτά), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αφού το προϊόν έχει επιστραφεί και ελεγχθεί. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής των χρημάτων λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών ή άλλων προβλημάτων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιείται. Αναγνωρίζετε ότι φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Συμφωνείτε ρητώς ότι τα χρήματα θα σας επιστραφούν με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξετε, αλλιώς στην κάρτα η οποία χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή (ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή).
Οφείλετε να γνωστοποιήσετε ορθά τα στοιχεία σας και αποδέχεστε ότι η κατάθεση των χρημάτων στο λογαριασμό που μας έχετε γνωστοποιήσει ή στην κάρτα που χρησιμοποιήσατε, μας απαλλάσσει από την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων κατά τα ανωτέρω.

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Όλος ο χειρισμός των προσωπικών δεδομένων του πελάτη διέπεται από τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και σχετικά με την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων) και της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. .
Με την υποβολή μιας παραγγελίας, ο πελάτης παραχωρεί στον προμηθευτή το νόμιμο δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων που παρέχονται σε σχέση με την παραγγελία από τον προμηθευτή ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων και συμφωνεί με την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προμηθευτή. Ο προμηθευτής συλλέγει, με βάση τη ρητή συγκατάθεση των πελατών, τα προσωπικά δεδομένα τους, δηλαδή όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διευκόλυνση των μελλοντικών παραγγελιών των πελατών. Εάν ο πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, ο προμηθευτής μπορεί να του στείλει εμπορικά μηνύματα με νέα, προσφορές, διαφημίσεις και προσφορές συμμετοχής σε δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς, μέσω email και τηλεφώνου.
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών προστατεύονται πλήρως από κινδύνους κατάχρησης. Ο προμηθευτής δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα πελατών σε κανένα άλλο πρόσωπο.
Τα δεδομένα που αποθηκεύει και επεξεργάζεται ο προμηθευτής σχετικά με τον πελάτη μπορούν να αλλάξουν από τον πελάτη ανά πάσα στιγμή μετά τη σύνδεση στην «ενότητα πελατών». Ο πελάτης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση owletcare.gr@certus-mercatus.com. Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να απαιτήσει την κατάλληλη αποκατάσταση.

10. Τέλος ανακύκλωσης

Οι τιμές πώλησης των προιόντων στο www.owletcare.gr αναγράφονται συμπεριλαμβανομένων των εισφορών ανακύκλωσης (PHE), οι οποίες καταβάλλονται μέσω του συλλογικού συστήματος της WEEE Europe AG, Konrad-Zuse-Platz 8, 81829, Μόναχο, Γερμανία.

11. Τελικές Διατάξεις

Αυτοί οι ΓΟΠ ισχύουν για όλες τις συμβάσεις αγοράς που συνάπτονται μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη. Οι φωτογραφίες που τοποθετούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του προμηθευτή δεν μπορούν παρά να είναι ενδεικτικές, πάντα ρωτώντας για το περιεχόμενο της συσκευασίας. Η διαχείριση των παραπόνων των καταναλωτών γίνεται από τον προμηθευτή, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης owletcare.gr@certus-mercatus.com. Ο προμηθευτής αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό της καταγγελίας του καταναλωτή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του καταναλωτή.
Σε περίπτωση που προκύψει διαφωνία από σύμβαση αγοράς μεταξύ ενός πελάτη που είναι καταναλωτής, αφενός, και ενός προμηθευτή, αφετέρου, και αυτή δεν μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία συμφωνία, ο καταναλωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την επιλογή εξω- εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του ΓΟΠ. Θα ανακοινώσει τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις με τον κατάλληλο τρόπο στον ιστότοπο www.owletcare.gr , καθώς και στις εγκαταστάσεις του τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων και προϋποθέσεων.
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ από την 16η Νοεμβρίου 2023. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νεότερων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top