Informace o zpracovávaných osobních údajích a právech s tím souvisejících

ve smyslu Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“)

Obchodní společnost Certus Mercatus, s.r.o., IČO 273 05 571, DIČ CZ27305571, sídlem K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136164 (dále jen „Správce“) je správcem a zpracovatelem některých vašich osobních údajů.

Osobní údaje a účely zpracování
Správce zpracovává zejména tyto vaše osobní údaje:

jméno, příjmení,
adresa trvalého bydliště,
telefonní kontakt,
email,
bankovní účet.

Seznam konkrétních údajů, které o vás zpracováváme si můžete vyžádat na adrese: info@owlet-care.cz (více o svých právech a žádosti naleznete níže).
Správce zpracovává vaše osobní údaje v případě, že jste udělili svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
Vámi udělené osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím. V souvislosti s plněním zákonných povinností jsou vaše osobní údaje předávány dalším subjektům, např. správním orgánům při provádění kontroly apod.
Pokud jste udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, budou vaše údaje zpracovány po dobu 3 let, a to od posledního udělení souhlasu. Svůj souhlas před uplynutím této doby můžete odvolat, a to na základě žádosti zaslané na email info@owlet-care.cz nebo kliknutím na odkaz, jež je vám s každým obchodním sdělením zaslán.

Seznam vašich práv, které máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů:

Právo na informace
Máte právo získat přehled osobních údajů, které o vás zpracováváme včetně dalších souvisejících informací.
Máte právo obdržet informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše práva a svobody.

Právo na opravu a aktualizaci
Pokud zjistíte, že o vás evidujeme nesprávné či nepřesné údaje, máte právo na jejich opravu. V případě vašeho zájmu máte právo také na doplnění či aktualizaci neúplných informací.

Právo na změnu či omezení rozsahu zpracování osobních údajů
Máte právo na blokování či omezení některých způsobů zpracování osobních údajů, pokud vznesete námitku proti zpracování, bude dle vás zpracování protiprávní, nebo budete-li popírat přesnost údajů. Toto právo však máte s přihlédnutím k plnění zákonných povinností ze strany Správce.

Právo na výmaz
Za předpokladu, že zpracováváme vaše údaje neoprávněně nebo si již více nebudete přát zpracovávání vašich údajů z naší strany, máte právo na jejich výmaz. Avšak s přihlédnutím k plnění zákonných povinností ze strany Správce.

Právo na přenesení údajů
Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme k jinému správci osobních údajů, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést stížnost či námitku
Máte-li pochybnosti o našem postupu a oprávněnosti zpracování vašich osobních údajů, můžete vůči tomuto zpracování vznést námitku. Nevyhovíme-li vám, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Záleží nám na ochraně vašich osobních údajů, a proto dostatečně chráníme vaše osobní údaje fyzickým i softwarovým zabezpečením. V případě vašeho zájmu o využití práva na přenos osobních údajů jsme připraveni vám v rámci možností plně vyhovět. Dovolujeme si vás však upozornit, že neodpovídáme za míru ochrany vašich práv jiným správcem osobních údajů, kterého si zvolíte, a proto si vás dovolujeme nabádat ke zvýšené opatrnosti při předávání vašich osobních údajů.

Postup vyřízení vaší žádosti o uplatnění práv

Jsme povinni vás informovat bez zbytečného odkladu o přijatých opatřeních, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. V případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce. Pokud bychom vaší žádosti nevyhověli, budeme vás o důvodech nevyhovění informovat nejpozději do jednoho měsíce.
Informace na vaši žádost vám poskytneme bezplatně s výjimkou případu níže uvedeného.
V některých případech nejsme povinni zcela nebo z části vaší žádosti vyhovět, zejména pokud bude žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená či opakující se. Pro tyto případy jsme oprávněni vaši žádost odmítnout nebo vám uložit přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyřízení vaší žádosti.

Obdržíme-li žádost a budeme-li mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.
Se svou žádostí se na nás můžete obracet písemně na adresu K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany nebo elektronicky na e-mail: info@owlet-care.cz.

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top